O fundacji.

Fundacja Jezioro Sławskie została założona w 2014 roku. Działa na terenie byłej bazy szkoleniowej ligii morskiej oraz ligii obrony kraju (LOK), której to właścicielem jest V Motors Wojciech Frączak.

 

§ 4

I. Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, sportowej, żeglarskiej i rehabilitacyjnej na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i światowej, oraz zbliżenia społeczności lokalnych państw Europy i Świata.

II. Celem Fundacji - Sławski Klub Żeglarski klubu jest podejmowanie działań pożytku publicznego poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji,  w szczególności żeglarstwa, oraz  organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i  dorosłych poprzez :

1/podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności dla zachowania zdrowia człowieka,

2/planowanie i organizowanie  (proponuje wykreślić to słowo -pozalekcyjnego ) życia sportowego – żeglarskiego, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe  Klubu , oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców,  sympatyków  darczyńców i członków Klubu,

3/angażowanie wszystkich członków Klubu, sympatyków i darczyńców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i rozwoju i zainteresowań sportowych,

4/uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim w zakresie działań statutowych Klubu

5/organizowanie imprez zewnętrznych i wewnętrznych, oraz zajęć sportowych , rekreacyjnych i integracyjnych  dla  dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, a także zapobiegania patologiom społecznym,

6/organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i integracyjnej  ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

7/kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,

8/współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego ,żeglarskiego

i innego który jest w posiadaniu Klubu

9/prowadzenie naboru wśród dzieci szkól podstawowych, ponadpodstawowych , wyższych

i osób dorosłych, selekcji i szkolenia sportowego w zakresie żeglarstwa  przygotowującego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, jak również uczestnictwo w tych  imprezach sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych.

10/aktywne propagowanie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zajęć i szkoleń żeglarskich ,sportowych i rehabilitacyjnych, jak również  organizowanie dla tej młodzieży zajęc w tym zakresie

11/przygotowanie i doskonalenie kadry instruktorsko–trenerskiej dla potrzeb organizowania zajęć zawodów oraz imprez sportowych,

12/organizowanie szkoleń  w zakresie  tematyki żeglarskiej, sportowej, rehabilitacyjnej

i innych związanych z celami Fundacji, jak również przeprowadzanie stosownych egzaminów w tym zakresie i wydawanie stosownych dokumentów kwalifikacyjnych do których  wydawania Fundacja będzie posiadała uprawnienia.

 

 

Realizując cele statutowe założyciele fundacji doprowadzili do podpisania w lutym 2015 roku listu intencyjnego w sprawie budowy pierwszego na świecie Rotariańskiego, żeglarskiego ośrodka szkoleniowego dla młodzieży. Uroczystość ta miała miejsce w urzędzie miejskim

w Sławie. Podpisane porozumienie zostało między:

 

Fundacją Jezioro Sławskie- Sławski Klub Żeglarski w Sławie,

IYFR Flota Giżycko – Polska,

RC Wrocław Panorama,

RC Berlin Brücke der Einheit, RI D-1940 Niemcy,

ISSA - International Sailing Schools Association - Federacja Szkół Żeglarskich ISSA,

W-ce burmistrz Sławy

Komandor Światowej Floty Rotary IYFR - Sergio Santi.

 

Programy szkoleniowe będą odbywały się dwutorowo;

I. W ramach szkoleń dla grup Rotary,

II. Dla dzieci i młodzieży z gminy Sława w sekcji regatowej SKŻ.

Baza szkoleniowa umożliwi młodzieży zdobywanie kwalifikacji i patentów żeglarskich. Inicjatorzy zadbają o stworzenie bazy szkoleniowej dla kadry instruktorskiej zapewniającej najwyższy poziom edukacji żeglarskiej. Młodzież zrzeszona w naszym klubie będzie mogła uczestniczyć w szkoleniach grup Rotary w bazach na całym świecie.

 

Odwiedź nas:

Home

Fundacja

Mapa strony:

O Żeglarstwie

Kontakt

© Krystian Malcher